Nakládání s osobními daty

Jsme velmi potěšeni vašim zájmem o naši společnost. Ochrana osobních dat je jednou z nejvyšších priorit naší společnosti Tenisová akademie Renáty Voráčové. Používat Internetové stránky www.renatavoracovaakademie.cz je možné bez nutnosti zadávat, ukládat nebo sledovat jakákoliv osobní data. Pokud se nicméně rozhodnete kontaktovat nás pomocí emailu nebo kontaktního formuláře, bude nutné zpracovat některé vaše osobní údaje. Využíváním těchto komunikačních prostředků se mnou tedy budete sdílet vaše osobní údaje.

Zpracování osobních dat, jako je jméno, adresa, email nebo telefonní číslo, musí vždy splňovat požadavky kladené českou legislativou na ochranu osobních data a evropskou legislativou v souvislosti s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation). V této souvislosti bychom vás jménem společnosti Tenisová akademie Renáty Voráčové rádi informoval o podstatě, rozsahu, účelu a zpracování vašich osobních dat a jejich ochraně. Tímto textem je zároveň každá osoba informována o svých právech v souvislosti s ochranou osobních dat a GDPR.

Jako správce, Tenisová akademie Renáty Voráčové zavedl několik technických a organizačních opatření, zajišťující vaše osobní data sdílená přes tyto stránky a emailovou či jinou elektronickou komunikaci. Vzhledem k tomu, že jakýkoliv přenos dat přes Internet může být postižen výpadky v zabezpečení, není možné garantovat absolutní bezpečnost dat sdílených s mou společností. Z tohoto důvodu se můžete rozhodnout sdělit mi vaše osobní data jinou metodou, například pomoci telefonátu.

 1. Definice

Ochrana osobních dat společnosti Tenisová akademie Renáty Voráčové je založená na terminologii použité evropskou legislativou pro zavedení GDPR. Naše prohlášení o nakládání s osobními daty musí být čitelné a srozumitelné pro nejširší veřejnost, klienty a obchodní partnery. Proto bych nejdříve rád vysvětlil terminologii použitou v tomto prohlášení.

V tomto prohlášení o nakládání s osobními daty, kromě jiného, používám následující terminologii:

  1. Osobní data

Osobními daty se rozumím jakékoliv informace, vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (“datový subjekt”). Identifikovatelnou fyzickou osobou je myšlena osoba, jejíž identita může být přímo nebo nepřímo identifikována, jako například pomocí jména, rodného číslo, aktuální polohy, elektronické identifikace, případně další informace, identifikující danou osobu, jako jsou například fyzická podoba, psychický stav, rasa, ekonomická, kulturní nebo sociální příslušnost.

  1. Datový subjekt

Datový subjekt je identifikovatelná či identifikovaná fyzická osoba, jejíž osobní data jsou zpracována osobou pověřenou zpracováním osobních dat.

  1. Zpracování dat

Zpracování dat je operace nebo soubor operací, které jsou použity na osobní data nebo soubor osobních dat, bez ohledu na to, zda se jedná o proces automatický nebo manuální. Takovouto operací může být například sběr, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiné zveřejnění, řazení nebo kombinování, omezení, smazání či zrušení.

  1. Omezení zpracování dat

Omezení zpracování dat je označení uložených osobních dat tak, aby se zamezilo jejich budoucímu zpracování.

  1. Profilování

Profilování znamená jakákoliv forma automatického zpracování osobních dat, skládající se z vyhodnocování určitých prvků fyzické osoby. To zahrnuje analýzu a odhadu pracovní výkonnosti, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, víry, chování, umístění či pohybu.

  1. Pseudonymizace

Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních dat takovým způsobem, že osobní data nelze nadále použít k rozeznání konkrétních datových subjektů bez použití dodatečných informací. Tyto dodatečné informace jsou uchována odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, zajišťujícím že tato dodatečná data nejsou přiřazena k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

  1. Osoba zodpovědná za zpracování dat

Osoba zodpovědná za zpracování dat je fyzická nebo právní osoba, veřejná autorita, agentura nebo jiné seskupení, samostatně nebo sdíleně zodpovědná za stanovení účelu a smyslu zpracování osobních dat. Přičemž účelem a smyslem se míní zpracování osobních dat v souladu s legislativou České Republiky.

  1. Zpracovatel

Zpracovatelem se myslí fyzická či právní osoba, veřejná autorita, agentura či jiné seskupení, zpracovávající osobní údaje zastupující osobu zodpovědnou za zpracování dat.

  1. Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická či právní osoba, veřejná autorita či jiné seskupení, které jsou zpřístupněny osobní data, bez závislosti jedná-li se o třetí stranu. Výjimkou jsou veřejné autority, které mají oprávnění přijímat osobní data v souvislosti s rámcovou dohodou podle regulativ České Republiky či Evropské unie. Zpracování dat v souvislosti s rámcovou dohodou podléhá specifickým předpisům pro zpracování dat dle regulativ EU.

  1. Třetí strana

Třetí stranou je rozuměna fyzická či právní osoba, veřejná autorita či jiné seskupení mimo datový subjekt samotný, osobu zodpovědnou za zpracování dat a osobu podléhající přímému pověření za zpracování osobních dat.

  1. Dohoda

Dohodou s datovým subjektem se rozumí svobodně vyjádřené, přesné, jasné, jednoznačné a srozumitelné vyjádření datového subjektu o svolení ke zpracování jeho/jejích osobních dat. Toto svolení může mít podobu prohlášení či podobu souhlasného jednání vědomě svolující ke zpracování osobních dat datového subjektu.

 1. Jméno a adresa osoby zodpovědné za zpracování dat

Osobou zodpovědnou za zpracování dat ve smyslu GDPR a příslušných zákonů České Republiky je:

Tenisová akademie Renáty Voráčové

Spytihněv 607

763 64 Spytihněv

Česká Republika

Email: renata.voracova@post.cz

Webová stránka: www.renatavoracovaakademie.cz

 1. Sběr obecných informací

Webová stránka www.renatavoracovaakademie.cz v průběhu jejího používání sbírá sérii obecných data a informací. Tato obecná data jsou uložena v log souboru na serveru. Obecnými daty a informacemi může být: 1) typ a verze prohlížeče, 2) operační systém, 3) webová stránka, ze které je přistupováno, 4) podstránky, 5) datum a čas přístupu na webové stránky, 6) IP adresa, ze které je přistupováno, 7) poskytovatel internetového připojení, využitého pro přístup, 8) jakákoliv podobná data, která mohou být zneužita v případě útoku na mé webové stránky. Za použití těchto obecných informací a dat, Tenisová akademie Renáty Voráčové nevyvozuje žádné závěry o datovém subjektu. Oproti tomu jsou tyto informace a data použity pro 1) správné zobrazení těchto webových stránek, 2) optimalizace obsahu a reklam, 3) zajištění dlouhodobé udržitelnosti technologických systémů a stránky 4) poskytnutí nezbytných informací autorizovaným stranám k zajištění prevence před kriminalitou a kybernetickými útoky. Z těchto důvodů Tenisová akademie Renáty Voráčové analyzuje anonymní soubory dat a informací na statistické úrovni, se záměrem zvýšit ochranu dat a zajistit optimální úroveň ochrany osobních dat, která jsou zpracována. Anonymní data jsou uložena odděleně od osobních dat datového subjektu.

 1. Možnost kontaktu skrze tyto stránky

Webové stránky Tenisová akademie Renáty Voráčové obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt mé firmy, stejně jako přímou komunikaci se mnou, zahrnující emailovou adresu. Pokud datový subjekt kontaktuje osobu zodpovědnou za zpracování dat pomocí emailu nebo kontaktního formuláře, budou automaticky uložena a přenesena osobní data datového subjektu. Použitím emailu nebo kontaktního formuláře, datový subjekt svobodně a vědomě sdílí svá osobní data s osobou zodpovědnou za zpracování dat za účelem zpracování nebo kontaktování datového subjektu. Žádná osobní data nejsou předána třetím stranám.

 1. Pravidelné mazání a blokování osobních dat

Osoba zodpovědná za zpracování osobních dat smí zpracovávat a ukládat osobní data datového subjektu pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchování dat, případně tak dlouho, jak je požadováno legislativou Evropské unie nebo zákony České Republiky. Pokud bylo dosaženo účelu uchování osobních data, či pokud vypršely lhůty dané legislativou Evropské unie nebo České Republiky, osobní data jsou pravidelně blokována či vymazána, dle požadavků legislativy.

 1. Práva datového subjektu
  1. Právo na potvrzení

Dle legislativy Evropské Unie musí mít každý datový subjekt právo dostat od osoby zodpovědné za zpracování osobních dat potvrzení, zda jsou osobní data datového subjektu zpracovávána. V případě, že si datový subjekt přeje tohoto práva využít, může kdykoliv kontaktovat kohokoliv ze zaměstnanců zpracovatele.

  1. Právo na přístup

Dle legislativy Evropské Unie musí mít každý datový subjekt právo zdarma obdržet od zpracovatele informace o svých osobních datech a kopii těchto osobních dat. Dále Evropská nařízení udílí datovému subjektu právo na přístup k následujícím informacím:

  • účel zpracování osobních dat
  • kategorii zpracovávaných osobních dat
  • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byla nebo budou osobní data předána, zejména pak příjemci v cizích zemích či mezinárodních organizacích
  • kde je to možné, předpokládanou dobu uložení osobních dat, případně pokud to není možné, způsoby stanovení předpokládané délky uložení osobních dat
  • právo na vystavení žádosti zpracovateli, o opravě nebo vymazání svých osobních dat, nebo o omezeních vztahujících se ke zpracování osobních dat daného datového subjektu
  • právo na podání stížnosti nadřízené autoritě
  • tam, kde nejsou osobní data datového subjektu shromažďována, jakékoliv informace pokud jde o jejich zdroj
  • existenci automatického rozhodování, včetně profilace dle Článku 22(1) a (4) nařízení GDPR, a přinejmenším v těchto případech srozumitelné informace o významu a předpokládaných následcích takového zpracování osobních dat datového subjektu.

Dále pak má datový subjekt právo získat informace o přenosu svých osobních dat do třetích zemích nebo mezinárodních organizací. V těchto případech má datový subjekt právo být informován o příslušných zajištěních takovéhoto přenosu.
Pokud si datový subjekt přeje využít práva na přístup, může kdykoliv kontaktovat kohokoliv ze zaměstnanců zpracovatele.

  1. Právo na opravu

Každý datový subjekt má dle legislativy Evropské Unie právo na opravu svých osobních dat poskytnutých osobě zodpovědné za zpracování dat a to bez zbytečných odkladů. S přihlédnutím k účelu zpracování dat má datový subjekt právo na doplnění svých osobních dat tak, aby byla úplná, včetně doplnění dodatečných dat. Pokud si datový subjekt přeje využít své právo na opravu svých osobních dat, může kdykoliv kontaktovat kohokoliv ze zaměstnanců zpracovatele.

  1. Právo na vymazání (právo být zapomenut)

Každý datový subjekt má dle legislativy Evropské Unie právo na vymazání svých osobních dat poskytnutých osobě zodpovědné za zpracování osobních dat a to bez zbytečných odkladů. V takovém to případě má osoba zodpovědná za zpracování osobních dat povinnost vymazat příslušná osobní data bez zbytečných odkladů, pokud dojde k naplnění některé z následujících skutečností:

 • Osobní data nejsou nadále nezbytná s ohledem na účel jejich sběru a zpracování.
 • Datový subjekt vzal zpět své svolení pro zpracování svých osobních dat, dle bodu (a) článku 6(1) nařízení GDPR, nebo bodu (a) článku 9(2) nařízení GDPR a pokud neexistuje legislativou stanovená povinnost zpracování takovýchto osobních dat.
 • Datový subjekt podléhá článku 21(1) dle nařízení GDPR a neexistuje nadřazené legislativní nařízení pro zpracování dat.
 • Osobní data byla nezákonně zpracována.
 • Osobní data musí být vymazána pro zajištění shody dle právních závazků členských či přidružených států EU.
 • Osobní data byla sbírána v souvislosti s článkem 8(1) nařízení GDPR.

Pokud dojde k naplnění některého z uvedených bodů a datový subjekt se rozhodne využít svého práva na vymazání svých osobních dat uložených u Tenisová akademie Renáty Voráčové, může datový subjekt kdykoliv kontaktovat kohokoliv ze zaměstnanců zpracovatele dat a ten je povinen tak učinit bez zbytečných odkladů.

Pokud osobou zodpovědnou za zpracování osobních dat osobní data došlo ke zveřejnění osobních dat datového subjektu dle článku 17(1), je tato zodpovědná, s přihlédnutím dostupné technologie a cenu takovéhoto kroku, podniknout rozumné kroky, včetně technických záznamů, vedoucí k informování ostatních dotčených osob zodpovědných za zpracování osobních dat, že datový subjekt projevil právo na vymazání svých osobních dat. Toto se vztahuje na všechny odkazy, kopie či repliky osobních dat dotčeného datového subjektu, pokud takováto data nejsou nezbytně nutná ke zpracování.

  1. Právo na omezení zpracování

Každý datový subjekt má dle legislativy Evropské Unie právo obdržet od zpracovatele omezení zpracování, pokud dojde k naplnění některého z následujících bodů:

 • Správnost osobních dat byla zpochybněna datovým subjektem. V takovém případě má datový subjekt právo na omezení zpracování osobních dat po dobu nezbytnou ke kontrole a ověření jeho osobních dat.
 • Zpracování je protiprávní a datový subjekt odmítl vymazání svých osobních dat a místo toho požaduje omezení zpracování.
 • Osoba zodpovědná za zpracování osobních dat nadále nepotřebuje osobní data datového subjektu za účelem, pro který byla osobní data získána, ale osobní data datového subjektu jsou nadále nezbytná pro účely vytvoření, zpracování či obrany legálních důvodů.
 • Datový subjekt podléhá nařízení dle článku 21(1) nařízení GDPR a je v běhu ověření, zda legální práva nadřazených subjektů nepřebírají rozhodnutí nad osobními právy datového subjektu.

Dojde-li k naplnění některé z těchto podmínek a datový subjekt si přeje omezit zpracování svých osobních dat uložených u Tenisová akademie Renáty Voráčové, může kdykoliv kontaktovat kohokoliv ze zaměstnanců Tenisová akademie Renáty Voráčové a ten pak zařídí omezení zpracování.

  1. Právo na přenos dat

Každý datový subjekt má dle legislativy Evropské Unie právo obdržet svá osobní data zpracovávaná osobou pověřenou za zpracování osobních dat ve strukturované, obvyklé a strojově čitelné podobě. Datový subjekt má právo přenést svá osobní data k jiné zodpovědné osobě bez kladení překážek na straně zpracovatele, s nímž byla osobní data původně sdílena, pokud je zpracování v souladu s bodem (a) článku 6(1) nařízení GDPR, nebo bodem (a) článku 6(1) nařízení GDPR a pokud zpracování probíhá automaticky, s vyjímkou zpracování dat v zájmu veřejného prospěchu či pokud nebylo požadováno vyššími autoritami.

Dále pak při požadavku na přenos osobních dat datového subjektu podléhajícího článku 20(1) nařízení GDPR, má datový subjekt má právo na přímý přenos svých osobních dat od původního zpracovatele k novému zpracovateli, s vyjímkou případů kdy tomu brání technická opatření či pokud by tím došlo k omezení práv a svobod jiných.

Za účelem realizace práva na přenos dat může datový subjekt kontaktovat kteréhokoliv ze zaměstnanců Tenisová akademie Renáty Voráčové.

  1. Právo na námitky

Každý datový subjekt má dle legislativy Evropské Unie právo vznést námitky v souvislosti se svými osobními daty, jejich zpracování či profilaci. V případě vznesení námitky, Tenisová akademie Renáty Voráčové nadále nesmí zpracovávat takováto osobní data, s výjimkou případu kdy může doložit legitimní důvody ke zpracování, které převýší práva, svobody a zájmy datového subjektu či v zájmu zajištění legislativou požadovaných práv.
Pokud Tenisová akademie Renáty Voráčové zpracovává osobní data za účelem marketingu, má datový subjekt právo kdykoliv vznést námitky pro takovéto užití svých osobních dat. Toto rovněž platí pro profilaci osobních data aplikovanou za účelem marketingu. Pokud datový subjekt vznese námitky na použití svých osobních dat v souvislosti s marketingem, Tenisová akademie Renáty Voráčové nesmí nadále zpracovávat takto osobní data datového subjektu za účelem marketingu.
Dále má datový subjekt podat námitky na zpracování svých osobních dat za účelem vědeckého výzkumu, historického či statistického výzkumu a to dle článku 89(1) nařízení GDPR. Výjimku tohoto ustanovení tvoří zpracování osobních dat za účelem kritické potřeby ve veřejném zájmu.
Pokud se datový subjekt rozhodne uplatnit své právo na námitky, může datový subjekt kontaktovat kohokoliv ze zaměstnanců Tenisové akademie Renáty Voráčové.

  1. Automatické individuální rozhodování, včetně profilace

Každý datový subjekt má dle legislativy Evropské Unie právo nebýt zahrnut do automatizovaného rozhodovacího procesu, včetně profilace, produkujícího legální následky dotýkající se datového subjektu, či podobně významného dopadu. Vyjímku tvoří případy, kdy jsou takovéto automatizované rozhodovací procesy (1) nezbytné pro vstup, výkonnost nebo dodržení kontraktu mezi datovým subjektem a osobou zodpovědnou za zpracování osobních dat, nebo (2) došlo k autorizaci takovéhoto procesu ze strany Evropské Unie či jejich členských států a tyto zajišťují vhodné metody ochrany osobních práv a svobod datového subjektu, nebo (3) došlo ke vzájemné výslovné dohodě mezi datovým subjektem a zpracovatelem osobních dat.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro zajištění vstupu, výkonnosti či kontraktu mezi datovým subjektem a zpracovatelem, případně pokud (2) je založeno na výslovném svolení datového subjektu, je Tenisová akademie Renáty Voráčové oprávněn zřídit vhodná opatření zajišťující legitimní práva a svobody datového subjektu, přinejmenším pak základní lidské právo na svobodné vyjádření názoru a práva na rozhodnutí.

Pokud se datový subjekt rozhodne uplatnit své právo v souvislosti s automatickým individuálním rozhodováním, může tento kdykoliv kontaktovat kohokoliv ze zaměstnanců Tenisová akademie Renáty Voráčové.

  1. Právo na odstoupení od souhlasu se zpracováním osobních dat

Každý datový subjekt má dle legislativy Evropské Unie právo odstoupit od svého souhlasu se zpracováním osobních dat a to kdykoliv. Pokud se datový subjekt rozhodne uplatnit své právo na odstoupení od souhlasu se zpracováním svých osobních dat, může kdykoliv kontaktovat kohokoliv ze zaměstnanců Tenisová akademie Renáty Voráčové.

 1. Ustanovení o použití aplikace Facebook

Do této datové stránce zpracovatel přidal prvky společnosti Facebook. Facebook je sociální síť. Sociální síť je místem pro on-line setkávání se na Internetu, obvykle umožňující uživatelům vzájemnou komunikaci ve virtuálním světě. Sociální síť může sloužit pro výměnu názorů a zkušeností, nebo poskytnout internetové komunitě své osobní či pracovní informace. Facebook umožňuje vytváření osobních profilů, nahrávání fotografií a vytváření spojení pomocí návrhů přátel.

Provozovatelem sociální sítě Facebook je Facbook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud osoba žije mimo USA nebo Kanady, zpracovatelem je Facebook Irsko Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
Každým použitím individuálních stránek internetové aplikace Facebook, která je provozována zpracovatelem a jejichž komponenty (Facebook moduly) byly integrovány, dojde k automatickému stažení informací z příslušných individuálních stránek sociální sítě Facebook. Přehled všech dostupných modulů je možné zobrazit na stránce https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V průběhu používání modulů je s aplikací Facebook sdílena informace o stránce, ze které došlo k návštěvě.

Je-li datový subjekt souběžně přihlášen do aplikace Facebook, tato detekuje všechny přístupy datového subjektu a po celou dobu přístupu monitoruje chování datového subjektu na navštívených stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány a spojeny s konkrétním profilem datového subjektu na sociální síti Facebook.

Pokud datový subjekt klikne na tlačítko “Líbí se mi” na našich stránkách, případně pokud datový subjekt zanechá komentář na stránkách, propojí Facebook tyto informace a akce s konkrétním profilem datového subjektu a uloží tato osobní data.

Sociální síť Facebook získá informaci o návštěvě stránek Tenisová akademie Renáty Voráčové kdykoliv je datový subjekt navštíví, pokud je souběžně datový subjekt přihlášen do sociální sítě Facebook na stejném zařízení, z jakého přistupuje na stránky Tenisová akademie Renáty Voráčové. Toto se děje bez ohledu na skutečnost, zda datový subjekt klikne na facebookovskou komponentu integrovanou do těchto stránek nebo ne. Pokud si takovéto chování datový subjekt nepřeje, je nutné se před přístupem na stránky Tenisová akademie Renáty Voráčové nejdříve odhlásit ze stránek aplikace Facebook. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook, zveřejněné na https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o rozsahu a účelu sběru osobních dat touto aplikací. Dále je zde rovněž vysvětlen mechanismus, jakým aplikace Facebook umožňuje nastavit a měnit předvolby související s ochranou osobních dat v aplikaci Facebook.

 1. Ustanovení o používání aplikace Google Analytics s použitím anonymizace

Zpracovatel na této stránce používá komponenty Google Analytics s anonymizační funkcí. Google Analytics je webová analytická služba, sbírající a analyzující data o chování návštěvníků internetových stránek. Webová analytická služba sbírá, mimo jiné, data o stránce, ze které datový subjekt přistoupil na danou stránku (tak zvaný referal), jaké podstránky jsou navštíveny, jak často a jak dlouho jsou podstránky zobrazeny. Webová analytická služba je především použita pro optimalizaci internetových stránek a pro zajištění nákladové analýzy za účelem reklamy. Provozovatelem služby Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Za účelem analýzy webu s pomocí Google Analytics zpracovatel využívá aplikaci “_gat. _anonymizeIp”. Díky této aplikaci je IP adresa datového připojení datového subjektu zkrácena společností Google a anonymizována. Toto se vztahuje na přístupy v rámci členských států Evropské Unie a dalších přidružených států v rámci evropského ekonomického sektoru.
Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na stránce Tenisová akademie Renáty Voráčové. Společnost Google používá tato data, mimo jiné, na vyhodnocení naší stránky a poskytnutí online reportů, ukazujících aktivity na našich stránkách a službách spojených s nimi.

Google Analytics ukládá datové soubory cookie na prostředky informačních technologií datového subjektu. V případě povolení datových souborů cookie, je společnosti Google umožněno analyzovat používání webové stránky. S každým přístupem na individuální stránku tohoto webu, do něhož byly integrovány prvky společnosti Google Analytics, ukládá internetový prohlížeč datového systému do informační systém uživatele informace, která jsou pak sdílena se službou Google Analytics za účelem online reklamy a provizního systému společnosti Google. V průběhu tohoto procesu získává společnost Google osobní informace, jako je například IP adresa datového subjektu. Tyto informace, mimo jiné, slouží společnosti Google k získání informaci o původci návštěvy a následnému vytvoření provize.

Soubory cookie jsou ukládají na informačních prostředcích datového subjektu informace jako například čas přístupu, lokalita přístupu či četnost návštěv těchto stránek. Každou návštěvou těchto stránek jsou tato osobní data přenesena do společnosti Google v USA, kde jsou také uložena. Společnost Google může tato osobní data prostřednictvím technických procedur přenést k třetím stranám.

Datový subjekt může pomocí nastavení cookies ve svém internetovém prohlížeči zajistit úplný zákaz používání souborů cookie. Takovéto nastavení zabrání společnosti Google Analytics ukládání souborů cookie na informačních prostředcích datového subjektu. Soubory cookie, které již byly uloženy na informačních prostředcích datového subjektu, je možné pomocí nastavení příslušné akce v prohlížeči datového subjektu trvale smazat.

Dále má datový subjekt právo namítat soubor dat vztažených k jeho osobě, generovaných Google Analytics, stejně jako jejich zpracování společností Google, a zabránit jejich zpracování. Za tímto účelem musí datový subjekt na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout modul do svého prohlížeče a nainstalovat ho. Tento modul sdělí Google Analytics pomocí JavaScriptu, že nesmí být přenesena žádné informace o konkrétním přístupu datového subjektu na stránky. Instalace tohoto module je společností Google považována za námitku. Pokud jsou informační technologie datového subjektu přeinstalovány, smazány či formátovány, musí datový subjekt znovu tento modul nainstalovat. Dojde-li k odinstalaci tohoto modulu, případně je-li zakázána jeho činnost, je nutné provést jeho novou instalaci či reaktivaci.

Dodatečné informace a pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google je možné nalézt na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, http://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://www.google.com/analytics/.

 1. Ochrana osobních dat v souvislosti s používáním Google-AdWords

Na těchto stránkách zpracovatel integroval modul Google AdWords. Google AdWords je služba poskytující Internetovou reklamu, umožňující inzerentovi vložit do výstupu hledání Google a sítě Google inzerce reklamní sdělení. Google AdWords umožňuje inzerentovi definovat klíčová slova, na základě kterých vyhledávací modul Google umožní zobrazit pouze výsledky reklamních sdělení relevantních vyhledávanému řetězci. V rámci sítě Google inzerce je reklamní sdělení šířeno na relevantní stránky za pomocí automatického algoritmu v závislosti na předem definovaných klíčových slovech.

Společností provozující Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Účelem Google AdWords je propagace našich stránek za pomocí přidání relevantního reklamního sdělení do výstupu hledání a v rámci sítě Google inzerce.

Pokud datový subjekt navštíví naše stránky přes Google inzerci, je na prostředky informačních technologií datového subjektu uložen konverzní soubor cookie. Pro definici souboru cookie viz dále. Platnost konverzního souboru cookie je 30 dnů a není použit k identifikaci datového subjektu. Nedošlo-li k uplynutí platnosti konverzního souboru cookie, je tento použit na zjištění skutečnosti, zda informační prostředky datového subjektu byly v předchozích 30 dnech použity pro přístup na naše stránky. Za pomocí této informace může Google a zpracovatel zjistit, zda došlo ke konverzi zaplaceného kliknutí na reálný obchod, či zda tento byl proveden nebo zrušen.

Informace získané prostřednictvím konverzního souboru cookie jsou použita společností Google k vytvoření statistik návštěvnosti našich stránek. Tyto statistiky jsou pak použity na určení celkového počtu návštěvníků, přistupujících na naše stránky prostřednictvím AdWords reklamy. Ani společnost Tenisová akademie Renáty Voráčové, ani reklamní partneři Google AdWords neobdrží informace k identifikaci datového subjektu.

Konverzní soubory cookie ukládají osobní informace, jako například internetové stránky navštívené datovým subjektem. Při každé návštěvě našich stránek jsou uložena osobní data, včetně IP adresy, ze které je přistupováno a tato data jsou přenesena do společnosti Google v USA. Tato osobní data jsou zde také uložena. Společnost Google může tato data pomocí technologických prostředků předat třetím stranám.

Datový subjekt může kdykoliv zabránit ukládání souborů cookie pomocí výše zmíněného nastavení svého internetového prohlížeče. Takovéto nastavení rovněž zabrání společnosti Google v uložení konverzního souboru cookie na prostředky informačních technologií datového subjektu. Dále pak soubory cookie, používané Google AdWords, mohou být kdykoliv smazána prostřednictvím nabídky internetového prohlížeče či za použití software třetích stran.

Datový subjekt má právo namítat reklamní nabídky společnosti Google. V takovémto případě musí datový subjekt pro každý internetový prohlížeč, ze kterého přistupuje na stránky, nastavit příslušné volby v těchto prohlížečích.Dodatečné informace je možné najít na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Ochrana osobních dat v souvislosti s používáním aplikace Instagram

Na těchto stránkách zpracovatel integroval modul Instagramu. Instagram je služba, kterou je možné popsat jako audiovizuální platformu, umožňující uživatelům sdílet fotografie a videa a sdílet tato v jiných sociálních sítích. Provozovatelem této služby je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Každým použitím těchto stránek, používajících modul Instagramu (Insta tlačítko), internetový prohlížeč na prostředcích informačních technologiích datového subjektu vyvolá stažení příslušného modulu služby Instagram. V průběhu této akce je se službou Instagram sdílena informace o konkrétní stránce našeho webu, za které je na službu Instagram přistupováno.

Pokud je datový subjekt v této chvíli přihlášen do služby Instagram, Instagram po celou dobu návštěvy monitoruje každý přístup na naše stránky. Tyto informace jsou sbírány pomocí Instagramové komponenty a jsou spjaty s Instagramovým profilem datového subjektu. Pokud datový subjekt klikne na tlačítko Instagramu, integrované na našich stránkách, Instagram spojí tyto informace s konkrétním profilem datového subjektu a uloží tato data.

Instagram dostává informace o návštěvě datového subjektu na našich stránkách. Toto se děje bez ohledu na specifické kliknutí datového subjektu na tlačítko Instagramu, integrované do našich stránek. Pokud takový to přenos informací není žádoucí, datový subjekt se nejdříve musí odhlásit ze svého účtu Instagramu před přístupem na naše webové stránky.

Dodatečné informace o ochraně osobních dat služby Instagram je možné najít na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Legální důvody pro zpracování

Článek 6(1) písmeno a, nařízení GDPR, slouží k nastavení zákonného rámce zpracování osobních dat v rámci získaného povolení pro specifické zpracování. Pokud je zpracování osobních dat nezbytné pro zajištění plnění kontraktu, za jehož účelem byla osobní data získána, například za účelem zaslání objednaného zboží nebo poskytnutí sjednané služby, takovéto zpracování osobních dat je prováděno na základě článku 6(1) písmeno b, nařízení GDPR. Totéž platí pro zpracování osobních dat, jež je nezbytné pro zajištění smluvních vtahů o smlouvách budoucích, například vystavení proform faktur či nabídky. Pokud je naše společnost součástí závazků, plynoucích z právních titulů vyžadujících zpracování osobních dat, je toto řízeno na základě článku 6(1) písmeno c, nařízení GDPR.

Ve zřídkavých případech může být zpracování osobních dat ve výsostném zájmu datového subjektu či jiné živé osoby. Například návštěvník byl zraněn v přímou souvislostí s činností naší firmy a osobní data tohoto návštěvníka (jako například jméno, věk, zdravotní stav atp.) byl sdělen lékaři, nemocnici či třetí straně. V takovémto případě je zpracování osobních dat řízeno článkem 6(1) písmeno d, nařízení GDPR.

Zpracování osobních dat se také může řídit článkem 6(1) písmeno f, nařízení GDPR. Toto ustanovení je použito v případě, kdy není naplněn některý z předchozích právních titulů a zároveň je nutné zpracovat osobní data za legitimními účely naší společnosti nebo třetí strany. Takovéto zpracování však nesmí být v rozporu se základními lidskými právy a svobodami datového subjektu, jehož osobní data jsou zpracovávána. V takovémto případě je zpracování osobních dat částečně možné v případech, které jsou explicitně stanoveny právním rámcem Evropské unie (článek 47, věta 2 nařízení GDPR).

 1. Legitimní důvody zpracovatele nebo třetí strany

V případech, kdy je zpracování osobních dat založeno na článku 6(1) písmeno f, nařízení GDPR, našim legitimním záměrem je vést naši firmu ve prospěch blahobytu všech našich zaměstnanců a vlastníků.

 1. Délka uchování osobních dat

Kritéria použitá pro délku uchování osobních dat jsou dána legislativou ČR. Po uplynutí této doby jsou osobní data smazána, pokud nejsou nadále potřeba pro dostání závazkům plynoucích z kontraktu s datovým subjektem či není-li tímto požadováno jinak.

 1. Poskytnutí osobních datech v souvislosti se zákonnými nebo smluvními závazky. Informace nutné pro uzavření kontraktu. Povinnost datového subjektu poskytnout osobní data, následky odmítnutí takovéhoto aktu.

Poskytnutí osobních dat může být částečně požadováno zákonnými (např. daňovými) či smluvními (např. uzavření kontraktu) povinnostmi.

V některých případech může být nezbytné zpracovávat osobní data datového subjektu v souvislosti s kontraktem, který naše společnost uzavřela. Například datový subjekt je povinen sdělit svá osobní data za účelem uzavření smlouvy mezi naší společností a datovým subjektem. Neposkytnutí osobních dat v takovémto případě vede k nemožnosti uzavřít takovouto smlouvu.

Před poskytnutím osobních údajů datovým subjektem, musí datový subjekt kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance naší firmy. Tento pak vysvětlí, zda jsou osobní data datového subjektu nezbytná pro dodržení zákonných povinností či k uzavření smlouvy mezi datovým subjektem a naší firmou. Rovněž seznámí datový subjekt s následky neposkytnutí osobních dat.

 1. Existence automatického rozhodování

Jako zodpovědná společnost, nepoužíváme automatické rozhodovací procesy nebo profilaci.

© Copyright 2020 Jiri Kuhn Photography. Design by Jiri Kuhn Photography.